Support This Project Si te gusta esta aplicación y quieres que siga en continuo desenvolvimiento, por favor realiza una donación.

O alto grado de dedicación cara está aplicación deriva en un xestor de arquivos moi seguro e versatil

Dende aquí podes seguir o ritmo das actualizacións con melloras, novas posibilidades e correccións

Se ves que che pode interesar algo do aquí exposto, instálao e comprobarás todo o seu potencial.

Versión 2.3.1

 • Engadido texto que faltaba para o nome do grupo de administrador
 • Engadido control de tempo e memoria no instalador
 • Mellorados os textos de ingl´

Versión 2.3.0

 • Engadido un arquivo phpinfo no directorio do instalador
 • Correcións na folla de estilos
 • Correxida descarga múltiple para Internet Explorer
 • Correxidos erros cando "inc" "estado" estaba a false
 • Logo clicable para voltar o comezo
 • Permite buscar en este directorio, este directorio e subdirectorios, todos os directorios
 • Uso de AJAX en creación de copias reducidas de todas as imaxes de un directorio
 • Engadido formato de enlace para pegar no MediaWiki
 • Non permite asignar http:// no host para o alta ou modificación dunha raíz
 • Corrección en posición incorrecta para certas carpetas na vista de árbore
 • Mellora no control de ancho de banda usado
 • Mellora no bloqueo de arquivos para lectura e escritura
 • Mellorada a protección de directorios mediante htaccess
 • Corrección no indexador cando se copia un directorio con un gran nivel de profundidade
 • Separados os ficheros de información adidional e imaxes reducidas do resto de arquivos
 • Máis información na previsualización do contido dun directorio
 • Dous novos iconos (FLV,XML)
 • Control de sesión por base de datos
 • Que o instalador comprobe as librerias e versións instaladas (gd, zlib, php, mysql, ...)
 • Instalador/Actualizador por pasos
 • Melloras para compatibilidade con idiomas non occidentales
 • Correxida creación de previsualización de imaxes PNG en PHP 5.1.x
 • Opción para reasignar as relacións de raices-grupos-configuracións o variar a configuración por defecto dun grupo
 • Correxido problema con arquivos de información adicional o subir unha URL
 • Paxinación para os usuarios, raíces e grupos na zona de administrador
 • Correxida a detección do protocolo na recuperación do contrasinal para https

Versión 2.2.0

 • Engadidos novox iconos
 • Revision do instalador (Deseño)
 • Permite edición de arquivos sen extensión
 • Ampliación do ancho do corpo máis rápido
 • Pantalla de información detallada moito máis rápida
 • Correxidos problemas na descargas para arquivos moi grandes
 • Corrección no formulario de datos de información adicional
 • Mellora do manexo de sesións
 • Correxido erro en PHP5 de end(explode(
 • Correxido erro en enlace a Saír
 • Mellorado o formateo de textos
 • Correxida descarga de arquivos para Internet Explorer
 • Mellorada a edición de arquivos
 • Correxida accion en vista en árbore
 • Permite previsualizar o contenido de directorios
 • Permite ver o contenido completo para listados grandes
 • Permite o usuario cambiar datos persoais (nome, correo, contrasinal)
 • Permite o usuario xerar un contrasinal nova en caso de esquecela
 • Permite crear un arquivo en branco
 • Permite crear imaxes reducidas de todo un directorio
 • Permite enviar arquivos por correo
 • Permite limitar o máximo de tamaño para un arquivo enviado por correo
 • Permite configurar si envía un correo de alerta en caso de intento de intrusión
 • Limitar intentos de accesos repetidos en login
 • O buscador elimina os arquivos inexistentes en cada búsqueda
 • Correxido - Non se contabiliza o peso dos arquivos subidos mediante URL
 • Correxido erro en consultas para MySQL 5.*
 • Mejorados sistema de creación de sesións

Versión 2.1.1

 • Correxido enlace a premisos de directorio
 • Correxido enlace a descarga de arquivos
 • Correxido prompt de Javascript sen addslashes
 • Correxido Header('Location: ...') && exit; <-- Sempre devolve false

Versión 2.1.0

 • Corrección na visualización do contido dun arquivo comprido con WinZip 8
 • Información de ancho e alto para imaxes na pantalla de detalle
 • Eliminada función non usada en data/include/class_conf.php
 • Cambiado DOCTYPE para XHTML 1.1
 • Correxido formulario de búsqueda rápida
 • Permite definir o tamaño do textarea na edición de arquivos de texto
 • Permite eliminar a copia reducida de unha imaxe
 • Intentar que a aplicación sexa o más accesible posible (W3C WCAG 1.0)
 • Correxido erro nas tarefas de mantemento automático
 • Permitir eliminar os arquivos de logs (mysql/accións)
 • Correxida alta de path para rutas en windows
 • Permitir eliminar os arquivos de informacion adicional e as imaxes en miniautura para toda a raíz
 • Correxidas accións de administrador na navegación non dispoñibles
 • Permite definir o nome para o arquivo a descargar na compresión múltiple
 • Permite definir a visualización de permisos en formato numérico ou texto
 • Correccións no deseño
 • Corrección en opcións de menu desactivadas pero si visibles
 • Marcada a fila do arquivo en selección múltiple
 • Pequenas correccións de estilo
 • Incialización de error_reporting

Versión 2.0.2

 • Correxida variable duplicada en data/include/clases.php (Só error en PHP5)
 • Correxida sección de informes na administración (Uso de disco e ancho de banda)
 • Correxido erro ao descomprimir un arquivo
 • Engadido o title para enlace de accións
 • 15 iconos novos (13 OpenOffice2)

Versión 2.0.1

Versión 2.0.0

 • Mellorada a creación de obxetos vacíos
 • Colorea o código na visualización dos arquivos PHP
 • Cambios internos no sistema de manexo de sesións
 • 6 novos iconos (Total 101)
 • Renomeadas todas as clases e funcións para evitar problemas en integración con outros sistemas
 • Eliminada funcion sen usar en data/include/class_inc.php
 • Novo formateo de texto para ficheros de información adicional
 • Mellorada a pantalla de información de enlaces
 • Correxida opción de fiestra de información extendida nos resultados do buscador
 • Corrección na pantalla de subir arquivos
 • Corrección de variable redeclarada en data/include/class_inc.php (Só da erro en PHP5)
 • Nova e mellorada zona de administración
 • Posibilidade de edición dos ficheros de configuración dende la zona de administración
 • Control de sintaxis para a edición de arquivos de configuración
 • Engadido sistema de grupos para usuarios
 • Control de relacións entre raices, usuarios, grupos e configuracións
 • Permite configuracións distintas para cada grupo en unha soa raíz
 • Permite accións para múltiples arquivos e directorios á vez (copiar, mover, permisos, eliminar e descargar)
 • Permite configurar o prefixo e sufixo para os arquivos de información adicional
 • Consultas para indexación máis optimizadas
 • Toda a web está agora en CSS con DOCTYPE XHTML 1.0 Strict
 • Permite o cambio de permisos de arquivos e directorios
 • Os informes de accións son individuais por raíz
 • Permite limitar o ancho de banda usado por cada usuario controlando as subidas e descargas de arquivos
 • Contador de descargas por arquivo
 • Pódense consultar informes por espacio en disco usado en cada raíz ou por ancho de banda usado por cada usuario
 • Anulada a caché para imaxes
 • Sistema de traducción integrado na zona de administrador
 • Permite visualizar o contido de arquivos comprimidos ZIP/TAR/GZIP
 • Permite ampliar a zona de visualización de contidos para pantallas pequenas ou listados amplos

Version 1.6.8

 • Engadido log de rexistro de accións sobre arquivos e directorios configurable en data/conf/default.inc.php
 • Modificado log de rexistro para MySQL, configurable en data/conf/default.inc.php
 • Control de opción "Buscador" en menú según configuración do indexador
 • Elimina as relacións de arquivos e directorios no indexador cando se borra unha raíz
 • Correxida na administración a posibilidade de crear usuarios co mesmo identificador
 • Mellorado o sistema de alerta de peso máximo de arquivio excedido para a subida de arquivos
 • Sistema de informes na administración
 • Engadido un index.html en todolos directorios del PHPfileNavigator

Version 1.6.7

 • Pechada conexión MySQL antes de rematar o script
 • Optimizada clase de conexión a MySQL
 • Mellorada a descarga de arquivos e directorios comprimidos en ZIP
 • 5 novos iconos
 • Correxido gardar peso actual de unha raíz cando se suben arquivos
 • Permite extraer arquivos TAR, GZIP e BZIP no servidor
 • Mellorado o sistema de creación de sesións que evita que falle a primeira vez que se realiza login
 • Corrección no indexador cando se renomean certos arquivos

Version 1.6.6

 • Arquivo paths.php autoconfigurado
 • Mellorada compatibilidade con register_globals = Off
 • Correxidos erros na eliminación de usuarios e raíces
 • Correxida páxina de descarga de un directorio comprimido
 • Permite ordeación natural e case insensitive configurable
 • Permite crear imaxes reducidas PNG e GIF mantendo a transparencia
 • Correxidas as redireccións con javascript (Cambiar &amp; por &)
 • Acceso directo ao directorio si só se dispón de unha raíz accesible
 • Uso de cookies a true por defecto e mellorada a creación de sesións
 • Correxida a creación de PNG a partir de unha JPEG
 • Correxido formato de data/hora nos rexistros de erro de MySQL
 • Correxidos permisos de acceso a certas páxinas (non importante)
 • Código tabulado correctamente

Version 1.6.5

 • Mellorado o reconto de peso de arquivos e directorios
 • Aumentado o nivel de seguridade en accións sobre arquivos e directorios
 • Correxido falta de textos en idioma alemán
 • Corrección en data/include/usuarios.php
 • Mellorados os .htaccess para as raíces creadas
 • Pequeno cambio na xestion de raices
 • Na instalación crea un .htaccess para o directorio incial
 • Posibilidade de amosar tamaño real ou tamaño en disco para os arquivos
 • Permite sobreescribir un arquivo xa existente
 • Mellorada a apertura e peche de sesión
 • Correxida a pantalla de "Subir URL"

Version 1.6.4

 • Permitido acceso configurable dende outras aplicacións
 • Mellorada a carga dos arquivos de configuración
 • Correxida a páxina de saída
 • Novos iconos para tipos de arquivos (Total 91)
 • Ampliada a información remitida en caso de intento de intrusión
 • Correxida comprobación de arquivo editable con extensión en maiúsculas
 • Melloras de código na fiestra de información adicional
 • Cambiado o nome a variable de sesión que almacena os datos

Version 1.6.3

 • Selección dinámica de zona cando se recorta unha imaxe
 • Mellorada notablemente a calidade das imaxes reducidas
 • Corrección no indexador e buscador de arquivos
 • Permite a visualización de imaxes ainda que non se teña acceso vía web
 • Melloras en funcións de data/include/class_niveles.php
 • Engadidos novos textos nos idiomas
 • Inicio de unha moi profunda optimización do código
 • Cambio de nome de algún directorio dos textos de idiomas

Version 1.6.2

 • Correxido cambio de nome con texto non permitido
 • Autocompletar nome de arquivo cando se renomea (extensión)

Version 1.6.1

 • Engadidos comentarios na creación do arquivo de configuración
 • Suprimidas mensaxes de erro en data/include/class_imaxes.php para imaxes non válidas
 • Engadida paxinación no pe do listado
 • Correxido problema con array_merge en data/include/class_conf.php
 • Engadido session_write_close para evitar Header sen gardar sesión

Version 1.6.0 (Un traballo duro)

 • Os cambios na administración de raíces e usuarios refléxanse no momento
 • Moi Mellorado o checkeo e control de acceso a usuarios (Moitas variacións con respecto á anterior versión)
 • Correxido problema en manter sesión ao saír
 • Mellorado o control e engadida a encriptación dos arquivos temporais de sesión
 • Moi mellorado e optimizado o código do instalador

Version 1.5.9

 • Engadido idioma francés (Gracias Frédéric Soultanem)
 • Correcidos pasos de identificador de sesión
 • Engadidos novos iconos (Total 88)
 • Correxida saída da aplicación (sair.php)
 • Modificada a funcion check_nome en data/include/formatear.inc.php
 • Mellorada a descarga de URL remota
 • Engadida descarga de directorios comprimidos con zip (EasyZIP class version 1.0) Comentario en: /phpBB2/viewtopic.php?p=76
 • Pequena modificación na administración de raices
 • Corrección de indice para textos en data/idiomas/X/axuda.inc.php "axuda_txt_renombrar" -> "axuda_txt_renomear"
 • Engadido idioma Alemán (Gracias Andreas Müller)

Version 1.5.8

 • Melloras no instalador que permite realizar instalación según versión
 • Mellorado control sobre os usuarios
 • Mellorada compatibilidade con IIS
 • Correxida dupliación en definición de variable en data/include/class_niveles.php
 • Correxida e mellorada a administración de usuarios e raices
 • Permite saír sen destruir a sesion (só elimina a variable propia)
 • Crea un .htaccess con cada raíz para protexer os arquivos de información adicional
 • Mellorada a creación de .htaccess e .htpasswd
 • Mellorada a funcion check_nome en data/include/formatear.php
 • Novos iconos de tipos de arquivos (Total 85)

Version 1.5.7

 • Cambios nas administracións de raíces e usuarios
 • Cambios no checkeo da ruta de directorio
 • Creada protección mediante .htpasswd para directorios en acceso web
 • Correccións nos arquivos de idiomas
 • Correxidas direccións relativas na administración
 • Correxido limite de peso en formularios de subida de arquivos
 • Correxido problema cos nomes de arquivos e derctorios con símbolo "+"

Version 1.5.6

 • Correxido problema en xestión de tamaño máximo de directorio

Version 1.5.5

 • Engadido idioma italiano (Gracias Cri)
 • Engadido límite de tamaño para as raíces
 • Cambio de directorio dos arquivos de idiomas para a instalación

Version 1.5.4

 • Pequeno cambio en data/include/formatear.php
 • Engadido aviso de peso máximo excedido para subida de arquivos
 • Correxido falta de arquivo a incluir no instalador

Version 1.5.3

 • Revisión de textos en inglés
 • Eliminada a función en data/include/class_conf.php non usada
 • Corrección na administración das raíces
 • Engadido idioma holandés (Gracias robgeelen)

Version 1.5.2

 • Correccións de lectura de directorios en data/include/class_niveles.inc.php
 • Cambios no arquivo de configuracións data/conf/default.inc.php
 • Cambios no checkeo de nomes en data/include/formatear.php
 • Cambios no nome de arquivo con espacios cando se descarga
 • Corrección en data/include/class_indexador.php por problemas có bloqueo
 • Corrección en data/include/class_accions.php cando se garda un arquivo editado

Version 1.5.1

 • Mellora do control de rexistros de erros en MySQL
 • Correxidos pasos por referencia en arquivos de clases
 • Bloqueo de tablas para consultas e actualizacións en base de datos
 • Cambios no .htaccess
 • Pequena modificación no instalador

Version 1.5.0

 • Maior control sobre a execución de accións
 • Maior personalización dos permisos sobre as accións
 • Modificado o orden para os arquivos e directorios en formato árbore
 • Pequenas modificacións en class_inc.php
 • Pequenas modificacións en class_niveles.php
 • Pequenas modificacións en class_usuarios.php

Version 1.4.9

 • Modificada funcion que devolve o peso de arquivos e directorios
 • Engadido control de acceso non permitido
 • Modificado o instalador
 • Modificado o control de gd2 en class_imaxes.php
 • Modificado o control de zlib en descargar.inc.php
 • Control de creación e eliminación de arquivos temporais

Version 1.4.8

 • Engadido permitir obter o tamaño total de un directorio
 • Correxidos pasos por referencia (poderían quedar obsoletos no futuro)

Version 1.4.7

 • Engadido control de paths correcto
 • Corrección na acción de enlazar

Version 1.4.6

 • Engadido control de chamda a arquivos .inc.php
 • Pequenos cambios no código HTML

Version 1.4.5

 • Engadido auto-instalador para galego, castellán e inglés

Version 1.4.4

 • Corrección en datos duplicados para acceso a base de datos
 • Engadidos novos iconos para extensións

Version 1.4.3

 • Engadido idioma inglés
 • Corrección para optimización en class_indexador para indexación recursiva
 • Correción en ancho de capas para a fiestra de información adicional

Version 1.4.2

 • Corrección class_inc para crear pantalla de descrición
 • Eliminadas e cambiadas tablas do indexador

Version 1.4.1

 • Pequena corrección no enlace ao directorio dende os resultados do buscador
 • Optimización da consulta de búsqueda de arquivos
 • Pequeno cambio en class_arbore que non afecta a nada
 • Corrección na devolución de resultados para o buscador
 • Engadida xestión de Indexación

Version 1.4.0

 • De modo experimental engadiuse o indexador e buscador

Version 1.3.4

 • Aumentado o control no nome dos arquivos e directorios

Version 1.3.3

 • Corrección na devolución do nome do arquivos de información adicional
 • Corrección na devolución de rexistros despois de unha consulta
 • Corrección erro na pantalla de renomeado
 • Engadida a opción de indexar para directorios
 • Correxido o control de arquivos adicionais para directorios
 • Correxidas diferencias nos arquivos de idiomas

Version 1.3.2

 • Cambio no menu flotante para funcionar con CSS
 • Corrección en comentarios sobre as accións

Version 1.3.1

 • Correción no reconto de tamaño para a pantalla de árbore
 • Permitir almacenar documentos remotos
 • Permite anular a descarga se o documento é moi extenso

Version 1.3.0

 • Permitir descarga de documentos empaquetados (gzip)
 • Correccion en petición de icono para arquivos en class_imaxes.php
 • Novos iconos para tipos de arquivos, Total: 69 extensións ;)

Version 1.2.0

 • Edición de arquivos tipo texto, configurables

Version 1.1.1

 • Marca de cor sobre linea
 • Iconos con fondo transparente
 • Cambios nos arquivos de configuración

Version 1.1.0

 • Cambio na distribución de directorios
 • Cambio no sistema xeración de arquivos auxiliares
 • Cambio en upload e creación de directorios
 • Mellora de seguridade en acciones sobre directorios
 • Novos iconos propios

Version 1.0.1

 • Permite cambiar de raiz
 • Melloras na administración

Version 1.0.0

 • Navegación polo sistema de arquivos.
 • Permite a creación de directorios ou upload de arquivos.
 • Permite accións sobre os arquivos e directorios como mover, copiar, renomear, eliminar, descargar, ...
 • Permite a creación de arquivos ocultos con información adicional sobre calquera directorio ou arquivo.
 • Permite a creación de imaxes en miniatura para outras mais grandes.
 • Permite a visualización do contido dos directorios en forma de árbore, amosando só os directorios ou todo o contido.
 • Permite a ordenación por tipo de arquivo, nome, data ou peso.
 • Permite paxinación configurable para evitar exceso de peso das páxinas.
 • Amosa un icono diferente para cada tipo de arquivo.
 • Permite visualizar en lista as imaxes en miniatura.
 • Permite ver o contido de un arquivo de tipo distinto a imaxe
 • Permite a configuración para varios idiomas.
 • Permite a configuración de varios directorios raiz, cada un de eles co seu arquivo de configuracións e idioma.
 • Permite unha administración de usuarios e raices via web.
 • Doada instalación e implementación en outro sistema ao usar un control de rutas relativos e arquivo de configuración de rutas.